Strona główna/Aktualności/REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2022/2023

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2022/2023

17 Maja 2022

Rekrutacja elektroniczna ósmoklasistów:

1. Od 16 maja 2022r. należy utworzyć własne konto w systemie rekrutacji elektronicznej posługując się numerem PESEL.

Link do strony rekrutacji elektronicznej:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja zasadnicza

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
16.05.2022 20.06.2022 15:00 Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych
16.05.2022 30.05.2022 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji

31.05.2022 08:00 13.06.2022 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 15 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu, oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata.

24.06.2022 13.07.2022 15:00

Wprowadzanie osiągnięć

Uczniowie klas ósmych wprowadzają samodzielnie do systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.

24.06.2022 08:00 13.07.2022 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 24.06.2022 13.07.2022 15:00

Złożenie nowego wniosku oraz możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów

Złożenie nowego wniosku o przyjęcie oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku zaakceptowanego z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. Opcja zmiany wniosku możliwa wyłącznie po wycofaniu wniosku w szkole I wyboru. W takim przypadku należy udać się do szkoły I wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych w celu anulowania zaakceptowanego wniosku. Następnie wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru albo w wersji papierowej albo elektronicznej podpisanej Profilem Zaufanym

20.07.2022 08:00  

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

21.07.2022 08:00 28.07.2022 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci, potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia wyniku egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

29.07.2022 14:00  

Publikacja list przyjętych

Pliki do pobrania:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

do góry