Strona główna/Aktualności/ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII

31 Sierpnia 2020

• Uczniowie zostali rozmieszczeni po 7 oddziałów na piętro.

• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

• Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.

• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka. Od 1 do 4 września opiekunowie uczniów klas I mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

• Inne osoby z zewnątrz mogą wchodzić na teren placówki przestrzegając procedury wejść (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) osoby te mogą poruszać się tylko w wyznaczonych obszarach.

• Szkoła posiada termometry bezdotykowe.

• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Izolatorium znajduje się w sali nr 30. Wyposażone jest w niezbędne środki ochrony osobistej i płyn do dezynfekcji.

• Uczniowie rozpoczynają zajęcia o różnych godzinach.

• Uczą się najczęściej w tych samych klasach.

• Nauczyciele klas I - III samodzielnie organizuje przerwy śródlekcyjne, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

• Uczniów klas IV - VIII obowiązują dzwonki na przerwę i na lekcję.

• Nauczyciele świetlicy wspomagają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizacji przerw śródlekcyjnych.
• Wyznaczono pomieszczenie na piętrze na dodatkowy pokój nauczycielski - sala 28.

• Po zakończeniu zajęć, przy zmianie nauczyciela, nauczyciel kończący zajęcia jest zobowiązany zdezynfekować ręcznikiem papierowym nasączonym środkiem dezynfekującym klawiaturę komputera, myszkę, blat biurka, pisak od tablicy.

• Pracownia komputerowa będzie dezynfekowana i wietrzona po każdych zajęciach.

• W każdej klasie znajduje się płyn do dezynfekcji i instrukcja dezynfekcji rąk.

• W miarę możliwości uczniowie wszystkich klas spędzają przerwy na boisku.

• Podczas pobytu w częściach wspólnych szkoły uczniowie i pracownicy noszą osłonę nosa i ust (z wyjątkiem uczniów i pracowników mających zalecenie lekarskie do nienoszenia osłony, o tym fakcie rodzic powiadamia wychowawcę klasy). Zalecane jest zachowanie dystansu społecznego - 1,5 m.

• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

• Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.

• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, własnym pudełku. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy jest myty detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

• Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

• Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym powietrzu, na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

• Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

• W miarę dobrej pogody uczniowie wychodzą na zajęcia wychowania fizycznego do Parku Jordan, na stadion MCKS lub w inne miejsce przeznaczone do uprawiania sportu.

• Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad:
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi

• Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

• Uczniowie korzystają z dwóch szatni. Obowiązkowo zmieniają obuwie po przyjściu do szkoły. Jeżeli w szatni uczniów klas I - IV znajdują się uczniowie jednej klasy, nauczyciel czeka, aż uczniowie opuszczą pomieszczenie, chyba że udaje się z uczniami w inna część szatni. Jeżeli w boksach szatni uczniów klas V - VIII znajdują się uczniowie jednej klasy, nauczyciel wpuszcza uczniów dopiero wtedy, gdy ostatni uczeń z innej klasy opuści boks. Należy zachować dystans społeczny - 1, 5 m zwłaszcza pomiędzy uczniami z różnych oddziałów. Przy wejściu do szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w sali nr 32. W miarę możliwości uczniowie przebywają w stałych grupach. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Gry tekturowe po użyciu podlegają kwarantannie 2dni. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych kredek, farb, nożyczek itp.

• Uczniowie korzystają z obiadów w trzech turach:
1 tura - klasy I - III, g. 11.00
2 tura - klasy IV - VI, g. 11.30
3 tura - klasy VII - VIII , g. 12.35

• Intendent obsługuje uczniów przy pierwszym daniu. Drugie danie i sztućce odbiera uczeń w okienku. Czekając w kolejce, zachowuje dystans społeczny.

• Śniadanie dla uczniów klas I - III dostarcza do klas nauczyciel świetlicy. Uczniowie klas IV - VIII odbierają śniadanie samodzielnie podczas pierwszej przerwy.

• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

• W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje dezynfekcji.

• Na terenie szkoły znajdują się opisane pojemniki do wrzucania jednorazowych maseczek, rękawic.

• Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych podczas przerw.

• Nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do posiadania telefonu komórkowego i odbierania połączeń od dyrektora szkoły lub w przypadku niemożności odebrania do bezzwłocznego skontaktowania się.

wszystkiePrzestrzegaj zasad

do góry