Ryszard Tarnówka

RYSZARD TARNÓWKA

11 listopada 2016 r. zmarł Ryszard Tarnówka,
w latach 1974 - 1984 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.

Ryszard Tarnówka

Ryszard Tarnówka (1933 -2016)

Urodził się 2 marca 1933 r. w Czeladzi. Mieszkał przy ulicy Podwalnej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1. Po ukończeniu
w 1951 r. I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie, rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 15
w Katowicach.

W 1958 r. podjął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi, a jednocześnie na zlecenie Inspektoratu Oświaty
w Będzinie nadzorował budowę nowych szkół przy ulicy Szkolnej: Szkoły Podstawowej nr 2, potem Szkoły Podstawowej nr 8. Zajmował się również wyposażeniem w urządzenia i pomoce naukowe oraz przygotowaniem organizacji pracy przyszłych placówek oświatowych.

W Szkole Podstawowej nr 8 pełnił funkcję kierownika do jej likwidacji. W 1974 r. Ryszard Tarnówka objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przeniesionej z ulicy Będzińskiej 10 do budynku przy ulicy Reymonta 80. Również tutaj nadzorował proces organizacji szkoły, jej wyposażenia i remontu. Doświadczenie dyrektora wpłynęło na dobrą organizację pracy placówki
i harmonijne współdziałanie ze sobą wszystkich podmiotów szkoły.

Będąc dyrektorem Jedynki, zainicjował współpracę z francuskim miastem Auby i założenie Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Francuskiej.

W 1982 r. z jego inicjatywy nadano Szkole Podstawowej nr 1 imię Stanisławy Łakomik, nowy sztandar i godło szkolne.

W 1984 r. przeszedł na emeryturę, ale z Jedynką był związany do 1989 r. Uczył plastyki, wychowania fizycznego, prowadził zajęcia praktyczno - techniczne
i kółko fotograficzne. Kształtował w młodzieży uczucia patriotyczne: uczył szacunku do małej ojczyzny, utrwalając ją jednocześnie na zdjęciach.

Od 12 roku życia działał w Związku Harcerstwa Polskiego, przechodząc kolejne stopnie, aż do harcmistrza. Był wierny tej działalności do końca swoich dni.

Aktywnie uczestniczył w działaniach Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi oraz Rodach Czeladzkich. Interesował się historią Czeladzi i starał się przybliżyć tę wiedzę młodzieży. Publikował artykuły w „Zeszytach Czeladzkich”. Jest współautorem książki „Historia ZHP hufca Czeladź lata 1957 -1963”.

Za swoją pracę został wielokrotnie nagrodzony i odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Województwa Katowickiego, otrzymał wiele listów pochwalnych i dyplomów.

Zmarł 11 listopada 2016 r., w wieku 83 lat. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Czeladzi.

We wspomnieniach nauczycieli, byłych uczniów jawi się jako człowiek prawy, życzliwy, bezpośredni i taktowny. Uczniowie dyscyplinowali się na sam widok dyrektora, który pojawiał się gdzieś na końcu długiego korytarza. Od razu poprawiali się, uspokajali, zwracali głowy w kierunku zmierzającego ku nim dyrektora.

Przechadzał się wolnym krokiem po szkolnych korytarzach, często z nieodłączną fajką, zostawiając za sobą smugę pachnącego dymu. Szybsze bicie serca wywoływał, gdy z kajetem pod pachą wychodził z gabinetu: „Do kogo pójdzie?” - przemykała każdemu nauczycielowi myśl. Podczas hospitacji, które wtedy były niezapowiedziane, nauczyciele zawsze odczuwali ze strony dyrektora życzliwość, wyrozumiałość i tolerancję.

Był opiekuńczy wobec młodych nauczycieli, dawał im szansę rozwoju. Przez to szanowali go w dwójnasób. Nagradzał za osiągnięcia. Dziś doświadczone już nauczycielki wspominają, że nie spodziewały się w nowej pracy spotkać z tak dobrym traktowaniem ze strony dyrektora, który dawał im poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że przy tym człowieku nic złego zdarzyć się nie może.

Potrafił dowcipem i zachowaniem rozbawić grono nauczycielskie, humorem załagodzić konflikty. Zachowywał harmonię we współpracy z pracownikami szkoły
i organami nadzorującymi placówkę.

Grono pedagogiczne SP1 i uczniowie klas VIII, 1983 r. Ryszard Tarnówka trzeci od lewej.

Podziękowania dla pani H. Tarnówki,
nauczycieli pracujących z panem dyrektorem i byłych uczniów
za podzielenie się wspomnieniami

Agata Grabowska- Maj

do góry