Strona główna/Aktualności/REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

15 Lutego 2022

Informacja dla Rodziców dot. Rekrutacji do klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy pobrać w szkole - okienko podawcze lub ze strony internetowej szkoły https://sp1.czeladz.pl/o-szkole/rekrutacja-do-klasy-i

Zgłoszenie przyjęcia dziecka 7-letniego (rocznik 2015) zamieszkałego w obwodzie szkoły można składać osobiście lub listem poleconym za pomocą poczty polskiej, lub przez e-PUAP /sp1czeladz/skrytka w terminie od 28.02.2022 r. do 14.03.2022 r.
Rodzice / prawni opiekunowie lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zamieszkałym w obwodzie szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (Załącznik nr 1).
Rodzice / prawni opiekunowie lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zamieszkałym poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
(Załącznik nr 2).

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów przeprowadzona będzie przez komisję rekrutacyjną do 21.03.2022 r.
W dniu 22.03.2022 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości rodziców / prawnych opiekunów informację o kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

W dniu 05.04.2022 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości rodziców / prawnych opiekunów listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające - przyjmowanie wniosków rodziców/ opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 04.05.2022 r. do 10.05.2022 r.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków i dokumentów dzieci spoza obwodu szkoły do 26.05.2022 r.

W dniu 27.05. 2022 r. komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości imiona i nazwiska uczniów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym.


Podanie do wiadomości przez komisje rekrutacyjną imion i nazwisk kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 07.06.2022 r.

do góry