Worek z DOBRYM SŁOWEM

Innowacja „Worek z DOBRYM SŁOWEM “

CEL GŁÓWNY:

Głównym celem programu jest promowanie wśród dzieci czytania treści biblijnych jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci. Pomoc w kształtowaniu pozytywnych cech charakteru: przyjaźni, opiekuńczości, wrażliwości.

CELE SZCZEGÓŁOWE;

- poznawanie przez dziecko historii Biblijnych i opowieści o świętych,
- wpajanie dziecku potrzeby systematycznej modlitwy,
- wspólne spędzenia czasu rodzica z dzieckiem na poznawaniu prawd wiary,
- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT KATECHETYCZNY „W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM” EDYCJA III ROK SZKOLNY 2023/2024

Projekt oparty o aktualną Podstawę Programową katechezy kościoła katolickiego w Polsce i Podstawę Programową kształcenia ogólnego jak również „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024”

Cele ogólne:

1. Odkrywanie tajemnicy osobowego Boga objawiającego ludziom swoją miłość.
2. Wprowadzanie w historię zbawienia oraz jej aktualizacja w roku liturgicznym i życiu człowieka.
3. Pogłębianie rozumienia znaczenia sakramentów świętych dla życia chrześcijanina..
4. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
5. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra.

Cele szczegółowe:

- Wprowadzanie w historię zbawienia oraz jej aktualizacja w roku liturgicznym i życiu człowieka.
- Zapoznanie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych.
- Wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm.
- Kształtowanie empatii i szacunku wobec innych.
- Kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.
- Kształtowanie hierarchii wartości w oparciu o Boże Objawienie.
- Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

do góry